Rozkład Jazdy PKP – Polityka prywatności

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Administrator danych – oznacza Spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000019193, NIP 525-00-00-251, REGON 000126801, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych.

PKP S.A. – Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

My, Nasza firma – PKP SA.

PKP S.A. – Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której dane PKP S.A. przetwarza zgodnie z prawem.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona - prowadzona przez PKP S.A. strona internetowa: www.rozklad-pkp.pl.

Podmioty Zależne - PKP S.A. jest częścią tzw. Grupy PKP. W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A. oraz spółki świadczące usługi m.in. na rynku kolejowym, teleinformatycznym. Wykaz Podmiotów Zależnych PKP S.A. dostępny jest na stronie: http://www.pkp.pl/pl/spolki-grupy-pkp.

Przewoźnicy – podmioty kolejowe współpracujące z PKP S.A.

Procesorzy – podmioty, którym PKP S.A. możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

Zaufani partnerzy Administratora – lista podmiotów współpracujących z Administratorem danych, których zestawienie znajduje się w Ustawieniach zawansowanych w komunikacie RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

PKP S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO pozyskanych i przetwarzanych przez PKP S.A. poprzez niniejszą Stronę oraz przekazanych w korespondencji prowadzonej z Tobą, w tym korespondencji poprzez Twój adres e-mail, w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, jest PKP S.A.

PKP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych innych osób fizycznych, jeżeli takie zostały wskazane w przekazanej do PKP S.A. Twojej korespondencji oraz w trakcie rozmów telefonicznych, które były prowadzone przez kanały z uruchomioną rejestracją głosu.

PKP S.A. informuje, że w przypadku, gdy kontaktujesz się w celu uzyskania informacji o cenach biletów, szczegółach połączeń, złożenia reklamacji itp. bezpośrednio z jednym z przewoźników kolejowych, których dane kontaktowe dostępne są na stronie rozklad-pkp.pl/pl/page/kontakt. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot z którym prowadzisz korespondencję. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych przewoźników dostępne jest na ww. przewoźników stronach internetowych wylistowanych na stronie rozklad-pkp.pl/pl/page/kontakt.

Ochrona Twoich danych osobowych jest istotną kwestią dla PKP S.A. Zatem zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

PKP S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Imię i nazwisko: Piotr Sotomski
Adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
e-mail: iod@pkp.pl
Telefon: 723-996-246

JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTWAY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez PKP S.A. wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie na Stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji, które udostępniły do kontaktu PKP S.A. oraz przewoźnicy.

PKP S.A. informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:

    art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
    art. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną;
    art. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez PKP S.A. obowiązków prawnych wynikających
    z przepisów prawa, np. związanych z obsługiwaniem reklamacji zgodnie z art. 16e ustawy o transporcie kolejowym;
    art. 6 ust. 1 lit. d) – jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;
    art. 6 ust. 1 lit. e) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKP S.A.

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PKP S.A. może przetwarzać pozyskane od Ciebie dane osobowe w następujących celach:

    w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody – w takim przypadku możesz cofnąć Swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że PKP S.A. nie będzie przetwarzać Twoich danych w celach wskazanych w zgodzie;
    w celu skierowania do Ciebie odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi
    w Twojej korespondencji;
    w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Twoich dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
    w celu przestrzegania przez PKP S.A. i Podmioty Zależne przepisów prawa;
    w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu łączącego nas stosunku prawnego poprzez przekazanie Twoich danych np.: do biura informacji gospodarczej.

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
Prowadzenie działań marketingowych produktów
i usług własnych (PKP S.A.)
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Prowadzenie działań marketingowych przez podmioty zewnętrzne (Procesorzy) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez czas określany w zależności od rodzaju poszczególnych plików cookies.
Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing produktów
i usług administratora (dalej również „marketing własny”)
z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez czas określany w zależności od rodzaju poszczególnych plików cookies.
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do PKP S.A. lub poszczególnych Przewoźników, w tym przechowywanie wniosków
i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłużej niż 3 lata od otrzymania korespondencji.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi/reklamacji oraz przez czas nie zbędny do archiwizacji dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Kontakt pod nr tel. 22 474 13 13 lub wysyłając email na adres: pomocprm@pkp.pl w celu skorzystania z pomocy na dworcu przez
osoby z ograniczoną mobilnością
(http://rozklad-pkp.pl/pl/page/bez-barier)
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw.
z Rozporządzeniem Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
Do czasu udzielenia pomocy osobie potrzebującej pomocy lub do czasu obsługi ewentualnych roszczeń

 

Za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony, katalog odbiorców Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PKP S.A. wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzystasz. Katalog odbiorców danych wynika również z Twojej zgody, z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie na Stronie.

Pozyskane od Ciebie dane osobowe w celu realizacji nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane PKP S.A. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) oraz innym podmiotom, w tym w szczególności spółkom z Grupy PKP, w przypadku gdy niezbędne jest uzyskanie od nich stanowiska w związku z Twoją korespondencją. PKP S.A. jest częścią Grupy PKP. W związku z powyższym, w przypadku gdy skontaktujesz się z PKP S.A. w sprawie, której pozytywne rozpatrzenie wymagać będzie podjęcia przez PKP S.A. działań we współpracy z Podmiotami Zależnymi (Procesorzy), PKP S.A. może ww. podmiotom udostępniać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Za zgodą PKP S.A. w ramach jej działalności marketingowej (reklamowej), Spółka PKP Informatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A zamieszcza na Stronie informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczka).

W ramach korzystania przez PKP S.A. z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google Inc. (Google Analytics), Twoje dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podstawą prawną korzystania przez PKP S.A. z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) RODO. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze Strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przedłożyła tzw. „Tarczę Prywatności UE-USA”, www.privacyshield.gov/EU-us-Framework

Możesz usunąć wybrane pliki cookies z dysku twardego lub zablokować ich zapisywanie przez Stronę. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od przeglądarki internetowej, z której korzystasz, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Wyrażenie przez Ciebie zgody na używanie przez nas plików cookies wiąże się ze zbieraniem przez nas danych, które mogą stanowić dane osobowe i będą wykorzystywane w celach marketingowych produktów i usług własnych (PKP S.A.) lub analitycznych i statystycznych. W zakresie cookies służących do prezentacji reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań na Stronie - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym będziemy potrzebować Twoją zgodę na ich stosowanie poprzez zaznaczenie przez Ciebie jednej z opcji w wyskakującym okienku. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies i innych podobnych technologii może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji Strony.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony – PKP S.A. korzysta z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony.  W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę.
 2. Dostawcy usług IT – PKP S.A. korzysta z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i poufne.
 3. Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych – PKP S.A. korzysta z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
 4. Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji – PKP S.A. korzysta z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem korespondencji oraz zarządzaniem korespondencją.
 5. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską – PKP S.A. korzysta z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora danych dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

W celu ułatwienia Ci wykonania ww. praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z PKP S.A, w szczególności kierowanie korespondencji na adres iod@pkp.pl.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do Twojej tożsamości przy składaniu ww. żądań, administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest dobrowolne i jest związane z prowadzeniem korespondencji z PKP S.A. Nie podanie przez Ciebie danych niezbędnych do korespondencji, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PKP S.A. Twoich zapytań.

W przypadku udostępnienia przez Ciebie do PKP S.A. danych osobowych innych osób, PKP S.A. prosi o poinformowanie tych osób:

 • o fakcie i zakresie przekazania do PKP S.A. danych osobowych dotyczących tych osób;
 • o tym, że PKP S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
 • o tym, że są Państwo źródłem, od którego PKP S.A. pozyskała ich dane.

W przypadku przesłania przez Ciebie do PKP S.A. tzw. danych osobowych szczególnych kategorii należących do Ciebie lub do innej osoby np.: danych dotyczących stanu zdrowia, konieczne zazwyczaj jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PKP S.A., udostępnionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod opieką w celu rozparzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przesłanych przez Ciebie ww. danych osobowych szczególnych kategorii, dane te zostaną przez PKP S.A. usunięte
i nieuwzględnione podczas rozpatrywania Twojej sprawy. Oświadczenia należy składać według zamieszczonego poniżej wzoru.

PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.rozklad-pkp.pl. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona na Stronie na 7 dni, nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, przed ich wejściem w życie.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 05.03.2019 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w Twoim urządzeniu końcowym  oraz uzyskującym do nich dostęp są: podmioty wymienione w tabeli poniżej

 • PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A.
 • Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A.
 • Zaufani partnerzy Administratora

Pliki cookies nie służą identyfikacji osoby korzystającej ze strony www.rozklad-pkp.pl aczkolwiek stosujemy do nich zasady opisane w Polityce Prywatności.  Pliki typu cookies wykorzystywane są przez PKP SA oraz PKP Informatyka w szczególności dla potrzeb:

 • dostosowywania Portalu do Twoich potrzeb,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Portalu,
 • tworzenia statystyk pracy serwisów i odwiedzin,
 • prezentacji reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Możesz w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować umieszczanie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. W zakresie cookies służących do prezentacji reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań na Stronie - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym będziemy potrzebować Twoją zgodę na ich stosowanie poprzez zaznaczenie przez Ciebie jednej z opcji w wyskakującym okienku. PKP Informatyka oraz PKP SA uprzedzają, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z Portalu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

W razie wątpliwości informujemy, iż pojęcia użyte w Polityce plików cookies są takie same jak te w Polityce prywatności.

PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.rozklad-pkp.pl. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona na Stronie na 7 dni, nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, przed ich wejściem w życie.

W ramach Serwisu rozklad.pkp.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa ciasteczka Typ Opis Wygaśnięcie

_ga

stały

Służy do rozróżniania użytkowników.

2 lata

_gat_gtag_UA_*_*

sesja

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

sesja

_gat_UA-28291143-1, _gat_UA-59461027-1

sesja

Używany przez Google Analytics do skracania czasu  odpowiedzi.

10 minut

_gid

stały

Służy do rozróżniania użytkowników.

1 dzień

__gfp_64b

 

Używany do zarządzania zgodą na obsługę innych ciasteczek przez osobę odwiedzającą stronę.

 

ibbid

sesja

Rejestruje zanimizowane dane użytkownika, takie jak adres IP, położenie geograficzne, odwiedzone strony i reklamy w które użytkownik kliknął, w celu zoptymalizowania wyświetlania reklam na podstawie poruszania się po stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

sesja

__gads

stały

Pliki umożliwiające pomiar interakcji z reklamami oraz zapobiegające wyświetlaniu tych samych reklam zbyt wiele razy jednemu użytkownikowi.

2 lata

bblosync

sesja

Informacje o loginie. Używany do celów analitycznych.

sesja

bblpasync

stały

Informacje o haśle. Używany do celów analitycznych.

7 dni

CMS

sesja

Identyfikator CMS-a

sesja

NGINX

sesja

Identyfikator serwera Nginx

sesja

Gdyn

Third-party (hit.gemius.pl)

Plik zawiera wyrażenie hit.gemius.pl i służy ochronie internautów przed zbyt częstym wyświetlaniem się ankiety oraz w celach badawczych.

5 lat

IDE

Third-party (doubleclick.net)

Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i targetowania reklam użytkownikowi.

1 rok

FLC, DSID

Third-party (doubleclick.net)

Są to reklamowe pliki cookie wykorzystywane do zwiększania skuteczności reklam. Zwykle używane do kierowania reklam na treści, które są istotne dla użytkownika, poprawiają skuteczność kampanii i zapobiegają wyświetlaniu reklam, które użytkownik już widział  

1 dzień

Csfq

Third-party

(smartadserver.com)

Techniczny plik cookie wykorzystywany do uruchamiania skryptów monitorujących

360 minut

Csync

Third-party

(smartadserver.com)

Umożliwia synchronizację między ID użytkownika końcowego a ID platformy DSP.

13 miesięcy

dyncdn

Third-party

(smartadserver.com)

Techniczny plik cookie wykorzystywany do monitorowania wydajności i ruchu  punktu końcowego

1 dzień

iab

Third-party

(smartadserver.com)

 

1 miesiąc

pbw

Third-party

(smartadserver.com)

Umożliwia wyświetlanie reklam w odpowiednim formacie zależnie od przeglądarki, rozdzielczości ekranu i systemu operacyjnego.

1 miesiąc

pdomid

Third-party

(smartadserver.com)

Techniczny plik cookie wykorzystywany do przekierowywania ruchu między serwerami Smart

13 miesięcy

Pid (Smart ID)

Third-party

(smartadserver.com)

Cookie odpowiadający za wyświetlanie reklam

13 miesięcy

sasd2

Third-party

(smartadserver.com)

Geolokalizacja  

1 dzień

sasd

Third-party

(smartadserver.com)

Geolokalizacja  

1 dzień

TestIfCookieP

Third-party

(smartadserver.com)

Techniczny plik cookie używany do sprawdzania, czy stałe pliki cookie są akceptowane

1 miesiąc

Trk<x>

Third-party

(smartadserver.com)

Tracking cookie – do odczytu przez piksel śledzący, jeśli taki istnieje

30 dni

vs

Third-party

(smartadserver.com)

Zliczanie nowych odwiedzin  

sesja

ibbid

Third-party

(bbelements.com)

Cookie wykorzystywany przez Internet Billboard w celu dostarczania reklam

1 dzień

bm2uu

Third-party

(bbelements.com)

Cookie wykorzystywany przez Internet Billboard w celu dostarczania reklam.

1 miesiąc

uu

Third-party

(adscale.de)

Służy do targetowania reklam poprzez rejestrację ruchów użytkownika w witrynach.

1 rok

tu

Third-party

(adscale.de)

Służy do targetowania reklam poprzez rejestrację ruchów użytkownika w witrynach.

29 dni

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu rozkład.pkp.pl

Nasz serwis używa ciasteczek do profilowania prezentowanych treści, w tym reklam, co umożliwia dopasowanie treści do potrzeb użytkowników. Dlatego prosimy, abyś zgodził się na przechowywanie w Twojej przeglądarce ciasteczek. Ponieważ niektóre treści, w tym reklamy przygotowywane mogą być przez podmioty zewnętrzne, informacje o ciasteczku będziemy udostępniać naszym partnerom biznesowym. Zgoda jest dobrowolna.

NIE ZGADZAM SIĘ ZGADZAM SIĘ